Nieuwe fase KIK-V: start implementatie afsprakenset

De afgelopen maanden hebben zorgaanbieders en andere ketenpartijen samengewerkt aan het vaststellen van de afsprakenset KIK-V. De afspraken moeten de knelpunten oplossen die de zorgaanbieders ervaren in de uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Nadat we de afspraken eerst hebben getoetst in de praktijk, is deze week de eerste openbare proefversie van de afsprakenset KIK-V opgeleverd (deze wordt binnenkort gepubliceerd). Deze set richt zich op twee thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die voor de ketenpartijen prioriteit hebben: ‘personeelssamenstelling’ en ‘basisveiligheid’. Met de oplevering van de afsprakenset gaat KIK-V een nieuwe fase in; die van de implementatie. Hoe pakken we dat aan?

KIK-V Het vraag en antwoordspel (nu) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon
De bovenste situatieschets toont de situatie rond de informatie-uitwisseling op dit moment, zonder afsprakenset KIK-V. Als de partijen afspraken maken over bijvoorbeeld definities van de aan de aan te leveren gegevens en het moment van uitvragen en aanleveren, ervaren zorgaanbieders minder administratieve lasten en ontvangen uitvragende partijen beter op hun vraag afgestemde informatie (zie onderste situatieschets).
KIK-V Het vraag en antwoordspel (met afsprakenset) - illustratie
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Proefimplementatie Kennemerland

Voordat we overgaan tot een landelijke implementatie van de afsprakenset, starten we met een proefimplementatie bij vijf zorgaanbieders in de regio Kennemerland. Begin september vond tijdens een online bijeenkomst de kick-off plaats van de proefimplementatie. De kick-off was het startsein van een verkennend onderzoek naar hoe we de implementatie in deze regio kunnen gaan vormgeven en welke mogelijkheden er zijn om hierin als regio samen op te trekken. De komende maanden gaan we op basis van de input van de vijf Kennemer zorgaanbieders de afsprakenset in deze regio implementeren. De ervaringen die we hierbij opdoen, worden vervolgens meegenomen bij de landelijke uitrol van de implementatie.

KIK-V: iedereen kan meedoen!

Tijdens een webinar over KIK-V, dat deze zomer werd georganiseerd door ActiZ, benadrukten verschillende zorgaanbieders dat alle verpleeghuisorganisaties – ongeacht grootte, automatiseringsniveau of informatiseringgraad – aan KIK-V kunnen deelnemen. Zij vertelden uit eigen ervaring dat het programma voor alle zorgaanbieders voordelen biedt en helpt om de eigen interne informatievoorziening te verbeteren. Zorgaanbieders moeten daarvoor vaak ook zélf aan de slag, bijvoorbeeld omdat ze hun interne processen, software of wijze van registreren moeten aanpassen. Over wat dat concreet inhoudt, vertellen we u graag meer op de landelijke online informatiebijeenkomst ‘Implementatie KIK-V’ op 26 november aanstaande. Doet u mee?