Doel van het programma KIK-V

In het programma KIK-V maken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Het programma verbetert hierdoor de informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, en zorgt voor minder administratieve lasten.

Het programma KIK-V ondersteunt de partijen bij een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling. Ketenpartijen maken in het programma afspraken die vorm krijgen in een ‘afsprakenset KIK-V’. De afspraken hierin volgen de principes van het Informatieberaad Zorg: eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van gegevens en registratie en ontsluiting van gegevens bij de bron.

Uiteindelijk is het doel dat zorgaanbieders zelf hun data geautomatiseerd en veilig beschikbaar stellen. De uitvragende partijen kunnen hiermee zelf hun informatie-uitvragen beantwoorden.

KIK-V Met zijn vieren aan de ontbijttafel in een verpleeghuis

Informatie-uitwisseling na toepassing afsprakenset

Als zorgaanbieders en landelijke ketenpartijen werken volgens de afsprakenset, dan levert dit voordelen op.

  • Landelijke ketenpartijen maken meer (her)gebruik van al beschikbare kwaliteitsinformatie, zoals data uit de openbare database (ODB), inspectierapporten, klantwaarderingen op internet, wachtlijstgegevens en jaarverslagen. Hierdoor komen er minder vragen naar zorgaanbieders en wordt extra en dubbel werk voorkomen. 
  • Aanleveren wordt makkelijker en efficiënter door gestandaardiseerde uitvragen en door het geautomatiseerd halen van de brongegevens uit de processystemen. Dit leidt tot een zo goed mogelijke match tussen informatievraag en -aanbod met een lagere administratieve last bij de zorgaanbieder. Omslachtige handmatige bewerkingen worden verleden tijd. 
  • Beter gedefinieerde gegevens zorgen voor een betere kwaliteit van die gegevens. Er is namelijk geen ruimte voor verschillende interpretaties door aanbieders. 
  • De verzamelde gegevens leveren belangrijke informatie op voor de zorgaanbieders zelf. Zij kunnen zo beter in hun eigen organisatie bijsturen en zich makkelijker vergelijken met andere zorgaanbieders. Dit draagt bij aan het samen leren en verbeteren van de zorg. 
  • Er wordt een duidelijke terugkoppeling gegeven door de landelijke ketenpartij over wat er met de informatie gebeurt. Dit motiveert zorgmedewerkers om de kwaliteitsinformatie aan te leveren.
  • Op termijn verwachten we dat er zo betere keuze-informatie beschikbaar komt die cliënten en naasten kan ondersteunen bij het maken van een passende keuze voor een verpleeghuis.

Uiteindelijk draagt de samenwerking in het programma KIK-V bij aan een betere kwaliteit van de zorg voor verpleeghuisbewoners.