Fase 1 - Voorbereiden en analyseren

Wanneer gekozen wordt voor de inhoudelijke implementatie volgt fase 1 van het implementatietraject. Op hoofdlijnen bestaat deze fase uit drie stappen: het uitvoeren van de gap-analyse, het dichten van de gevonden gaps en het aanpassen van de (primaire) processen. In kennissessies met collega zorgaanbieders word je meegenomen in deze stappen en begeleid door de implementatieadviseurs van KIK-V. 

Op onze nieuws en activiteitenpagina vind je de datum van de eerstvolgende startdatum van de kennissessies en kun je jezelf inschrijven. 

Gap-analyse uitvoeren

Door het uitvoeren van de gap-analyse krijg je zicht op de locatie van gegevens uit de modelgegevensset in jouw eigen bronsystemen. Met andere woorden: in hoeverre kun je de gegevens waarmee de indicatoren worden berekend, uit jouw bronsystemen ontsluiten. Het resultaat van de gap-analyse is een overzicht van de gegevens die wel en niet in jouw bronsystemen geregistreerd worden. Gegevens die niet uit jouw bronsystemen kunnen worden ontsloten noemen we een gap.

Gaps dichten

Met het overzicht van gegevens die niet of beperkt uit jouw bronsystemen kunnen worden ontsloten, wordt per gegeven bepaald hoe deze 'gap' gedicht kan worden. Hiervoor zijn een aantal opties die in de handreiking ‘Starten met KIK-V’ nader worden toegelicht. Wanneer dit voor alle gaps is uitgewerkt kan bepaald worden welke impact deze aanpassingen hebben op de interne processen.

Processen aanpassen

Wanneer bepaald is welke impact de geplande aanpassingen hebben, kan een plan van aanpak gemaakt worden om de gaps te dichten. Zorg dat binnen de organisatie werkafspraken worden gemaakt die aansluiten bij de nieuwe processen en dat het duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid daarin heeft.

Het resultaat van deze fase is een beschikbare gegevensset om de indicatoren te berekenen, wat verder wordt toegelicht in fase 2 - Verankeren KIK-V methodiek.

Kennissessies KIK-V