Over KIK-V

In het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan afspraken over het definiëren en uitwisselen van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg.

KIK-V Nauwe samenwerking met partijen

Nauwe samenwerking met alle partijen

Zorginstituut Nederland faciliteert KIK-V in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De volgende partijen nemen deel aan KIK-V:

 • Cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg
 • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
 • Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Ministerie van VWS
 • Zorginstituut Nederland

Beschikbare kwaliteitsgegevens

In 2018 zijn de ketenpartijen het programma gestart met het inventariseren van de beschikbare kwaliteitsgegevens in de verpleeghuiszorg. Deze informatie is samengebracht op de website van de Verzamelplaats KIK-V. Dit platform is alleen toegankelijk voor de deelnemers aan KIK-V, zoals zorgaanbieders en zorgkantoren. Het doel is samen meer inzicht te krijgen in welke informatie al beschikbaar is en hoe deze is te gebruiken.

De volgende kwaliteitsgegevens zijn samengebracht op de Verzamelplaats:

 • Informatie die zorgaanbieders aanleveren bij het Zorginstituut (indicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg)
 • Inspectierapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Cliëntwaarderingen uit Zorgkaart Nederland
 • Wachtlijstgegevens
 • Jaarverslagen Maatschappelijke Verantwoording
KIK-V afsprakenset
©Michel Henry, Lost Lemon

Meer inzicht leidt tot betere gegevensuitwisseling

Door intensief samen te werken, krijgen ketenpartijen meer inzicht in de gegevens die elke partij uitvraagt. Ook hebben zij geanalyseerd op welke punten de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever kan. Het doel is een betere afstemming van de uitgevraagde gegevens en een helderder overzicht van wie deze gegevens uitvraagt en op welk moment. Zo hoeven zorgaanbieders niet steeds dezelfde of soortgelijke gegevens aan te leveren aan verschillende partijen. Dit scheelt tijd en geld.

KIK-V Meer inzicht

Afsprakenset

Ketenpartijen maken in KIK-V afspraken, die de onderlinge informatie-uitwisseling verbeteren. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op:

 • definities van gegevens;
 • momenten van uitwisseling van gegevens en informatie;
 • de wijze waarop gegevens en informatie technisch worden uitgewisseld;
 • afspraken over beheer, doorontwikkeling en besturing van de afsprakenset.

De afsprakenset KIK-V borgt dat het aanleveren van kwaliteitsinformatie goed te automatiseren is. Dit leidt weer tot minder verstoring van het operationeel proces. De eerste versie van de afsprakenset is gericht op de kwaliteitsthema’s (van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg) ‘personeelssamenstelling’ en ‘veiligheid’.

Wijze van samenwerken

Ketenpartijen vinden het belangrijk dat de wijze van samenwerken breder toepasbaar is voor andere zorgdomeinen en sectoren. Dit vermindert de registratiedruk en de administratieve lasten bij zorgaanbieders. Daarom stemmen zij de werkwijze af met andere trajecten, die gericht zijn op verbetering van uitwisseling van informatie in de zorg.

Nulmetingen

In 2019 is KIK-V gestart met een nulmetingenonderzoek. In dit onderzoek is geïnventariseerd op welke manier de zorgaanbieders gegevens verzamelen in het kader van de kwaliteitsregistraties. De nulmeting laat zien hoe zorgaanbieders in de praktijk kwaliteitsgegevens verzamelen en aanleveren. De nulmetingen geven goed inzicht in de knelpunten die op dit moment bestaan rond de aanlevering van kwaliteitsgegevens in de verpleeghuiszorg. Voor de bevindingen van dit nulmetingenonderzoek kunt u dit bevindingendocument downloaden.

Informatieanalyse

In de informatieanalyse onderzoekt KIK-V op welke manier de gegevens geautomatiseerd uit systemen kunnen worden ontsloten. Niet alleen zorgaanbieders en ketenpartijen, maar ook leveranciers van de benodigde software zijn bij deze analyse betrokken. De uitkomst van de analyse wordt gebruikt als input voor een te ontwikkelen afsprakenset, waarmee de partijen de informatie-uitwisseling voor de lange termijn verbeteren.

Praktijktoetsen

Elk onderdeel van de afsprakenset wordt getoetst in de praktijk bij zorgaanbieders en ketenpartijen. Hierdoor weten we zeker dat de afspraken het gewenste effect zullen hebben. Afspraken die niet werken in de praktijk, worden eerst aangepast en opnieuw getoetst. Daarna zijn de afspraken klaar voor de landelijke implementatie bij alle zorgaanbieders en ketenpartijen.

Implementatie

Zodra de eerste afsprakenset gereed is, wordt deze geïmplementeerd bij de ketenpartijen. KIK-V stelt samen met de ketenpartijen hiervoor een strategie op. Partijen worden ondersteund bij de implementatie, waar ook softwareleveranciers bij betrokken zijn. Daarnaast werken zorgaanbieders, zorgkantoren en andere partijen op regionaal niveau samen aan de implementatie.

Yvette Trepels van KIK-V vertelt wat de implementatie voor ketenpartijen betekent:
“De aanbieders moeten de data uit hun operationele proces beschikbaar gaan stellen aan de vragende partijen. Maar die partijen - VWS, zorgkantoren, IGJ - moeten zelf op zoek naar data, waarvoor zij hun eigen informatiesystemen ook geschikt moeten maken. Daarnaast moeten de werkprocessen van beleidsmedewerkers bij die organisaties ook veranderen. Dat kost tijd. Om het traject goed te doorlopen kijken we wat elke ketenpartij nodig heeft. Zijn gesprekken met bestuurders nodig om bewustwording te krijgen? Is informatieanalyse nodig? Of hebben zij bepaalde middelen nodig die helpen bij ondersteuning van de implementatie? Het kan van alles zijn.”


Wilt u weten wat dit voor ú betekent, ga naar Wat verandert er voor u.