Veelgestelde vragen KIK-V

Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op. KIK-V is een programma waar betrokken partijen samen aan bouwen. Dat doen we met ‘learning by doing’. Daarom zijn uw input en vragen van harte welkom!

Wat is Programma KIK-V?

Programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) is een landelijk programma met als doel het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie over de verpleeghuiszorg. De partijen willen de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten en meer beschikbare en betrouwbare informatie.

KIK-V afsprakenset
©Michel Henry, Lost Lemon

Welke partijen zijn actief betrokken bij KIK-V?

De deelnemende partijen zijn te verdelen in drie categorieën:

 1. Partijen die de directe zorg leveren of ontvangen in de verpleeghuizen:
  • • Cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland, betrokken bij ontwerp en de besluitvorming van KIK-V.
  • • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg.
  • • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders.
 2. Partijen die een publieke taak uitvoeren rondom de kwaliteit van verpleeghuiszorg:
  • • Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • • Ministerie van VWS
  • • Zorginstituut Nederland
 3. En tot slot worden softwareleveranciers en leveranciers van gebruikersondersteuning betrokken bij de ontwerp-, praktijk- en implementatiefasen.

Wat is het doel van het programma KIK-V?

Het hoofddoel van KIK-V is het bevorderen van de informatie-uitwisseling over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit doen we door gegevens uit het operationele proces te gebruiken.

Daarnaast willen we de informatiebehoeften van vragende ketenpartijen zoals zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beter op elkaar afstemmen. Met name door het hergebruik van de beschikbare data en dus ook de uitgevraagde informatie. Zo worden alle belanghebbende organisaties voorzien van de benodigde informatie over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, waardoor zij hun rol beter kunnen vervullen.

Dit moet resulteren in een verbeterde kwaliteit van zorg, beter inhoudelijk en financieel toezicht, betere keuze-informatie voor cliënten en hun naasten en minder administratieve lasten.

KIK-V Oudere meneer met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis

Wat betekent dat in de praktijk?

Alle betrokken partijen maken afspraken (de afsprakenset KIK-V) over welke gegevens zorgaanbieders in hun primaire proces beschikbaar moeten hebben. Met de verzamelde data kunnen zorgaanbieders vervolgens de vooraf overeengekomen informatievragen van de partijen met een publieke taak beantwoorden. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over aanleverfrequentie, informatieveiligheid c.q. privacy én hoe om te gaan met nieuwe informatievragen.

Door te werken met afspraken ontstaat stabiliteit in de informatie-uitwisseling. De kwaliteit van de data gaat omhoog, doordat de onderliggende processen bij zorgaanbieders eenduidiger worden. Daarnaast is het mogelijk om de levering van de kwaliteitsgegevens beter te automatiseren. Dit zorgt vervolgens voor minder administratieve lasten.

Ketenpartijen, die nu informatie uitvragen bij zorgaanbieders, moeten in de toekomst op basis van de afgesproken verzamelde data hun vragen beantwoorden. Dit betekent dat de ketenpartijen zelf de bewerking uitvoeren van de beschikbare gegevens tot de door hen gewenste informatie. Ook dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken, zodat zorgaanbieders weten hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt en tot welke informatie die bewerkingen leiden.

Wat is een afsprakenset?

Een afsprakenset is een verzameling afspraken tussen de deelnemende partijen over de onderlinge gegevensuitwisseling. De afspraken hebben onder meer betrekking op te hanteren definities, de momenten van uitwisseling, informatieveiligheid en de te gebruiken techniek. Ook worden afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvragende partijen gebruikmaken van de gegevens en over de wijze waarop zij de leverende partijen een terugkoppeling hiervan geven.

Daarnaast is in de afsprakenset opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen en hoe de structuur waarbinnen besluitvorming plaatsvindt eruitziet.

De afspraken zijn voor softwareontwikkelaars, kwaliteitsmedewerkers en procesverantwoordelijken voldoende concreet om te kunnen implementeren. Een voorbeeld van een bestaande afsprakenset in de zorg is het MedMij-afsprakenstelsel.

KIK-V Met zijn vieren aan de ontbijttafel in een verpleeghuis

Wat is de impact voor een zorgaanbieder?

Voor zorgaanbieders betekent het werken volgens de afsprakenset KIK-V dat zij in staat moeten zijn de overeengekomen gegevens (de aanbiederdataset) beschikbaar te stellen. In de meeste gevallen ontstaan deze gegevens in het reguliere proces. Apart registreren van de gegevens is dan niet meer nodig. Wel moeten zij maatregelen nemen om de gegevens uit het reguliere proces zoveel mogelijk geautomatiseerd te verzamelen.

Een eerste stap bij de voorbereiding op de implementatie is het in kaart brengen van de processen waarin kwaliteitsgegevens ontstaan. Daarnaast zal de zorgaanbieder moeten onderzoeken in hoeverre de aanbieder-dataset nu al is samen te stellen uit het reguliere proces.

Wat is de impact voor een ketenpartij?

Ketenpartijen die informatie uitvragen bij zorgaanbieders doen dit in de toekomst op basis van de afsprakenset KIK-V. Concreet betekent dit dat zij zelf de beschikbare data bewerken tot de door hen benodigde informatie. Ook dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken, zodat zorgaanbieders weten hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt én tot welke informatie die bewerkingen leiden.

Ketenpartijen kunnen zich nu al voorbereiden, bijvoorbeeld door na te gaan in welke mate zij - op basis van (extern) beschikbare gegevens - kunnen voorzien in de informatiebehoefte van hun eigen processen.