Veranderingen voor ketenpartijen

Voor ketenpartijen zijn aanpassingen te verwachten op de volgende aspecten van de informatievoorziening:

KIK-V  Koffietijd in de woonkamer van een verpleeghuis

Proces

Kwaliteitsgegevens die een ketenpartij nodig heeft voor het proces zullen in de toekomst steeds meer beschikbaar zijn bij zorgaanbieders (uit hun bronprocessen). Om hier bruikbare informatie van te maken moet een verwerkingsslag worden gemaakt. Ook moet het proces zodanig ingericht worden dat het maximaal gebruikmaakt van de beschikbare gegevens.

“Hoe ziet kwaliteitsinformatie er nou uit? Uiteindelijk wil je dat wat wordt vastgelegd relevant is en dat er op een heel slimme digitale manier informatie van gemaakt wordt - zonder handwerk – die voor iedereen bruikbaar is. Dat zou heel mooi zijn!”
Ketenpartij

Datagedreven werken

KIK-V gaat in belangrijke mate over het werken met data, ook wel datagedreven werken genoemd. Het werken met data houdt in dat de operationele, beleidsmatige en sturende processen gedigitaliseerd zijn. Inzichten uit in- en externe data ondersteunen deze processen. Zo gebruiken steeds meer organisaties deze in- en externe data bij bijvoorbeeld hun toezicht en/of inkoopprocedure.

Dit vraagt om een andere manier van denken en werken. Het betekent ook een aanpassing van de organisatie en bijscholing van de medewerkers voor deze manier van werken. De organisatie investeert hiermee niet alleen in het ‘implementeren van KIK-V’, maar werkt ook voor de langere termijn aan meer digivaardigheid.

Gegevens

Voor het geautomatiseerd beschikbaar zijn van gegevens uit externe bronnen dient herkomst, actualiteit, definitie en informatieveiligheid van de gegevens duidelijk te zijn. Dit is onontbeerlijk voor een juist eindgebruik in het interne proces van de vragende ketenpartij. De afdeling die zich bij deze vragende ketenpartij bezighoudt met databeheer moet hiervoor de juiste technische en procedurele maatregelen treffen.

ICT

Om optimaal gebruik te maken van het concept ‘data aan de bron’ dienen alle ketenpartijen koppelingen te leggen met externe bronnen. Kortom: een moderne digitale infrastructuur vanuit de technische omgevingen, waar gegevens worden beheerd en ontsloten voor de interne organisatie en die van de andere ketenpartijen.

Vernieuwing

Bovenstaande aandachtspunten spelen samen een rol in de huidige ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling, zoals het werken met data. Dit voert verder dan alleen de keteninformatie rond de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuissector, de huidige focus van KIK-V. Veel organisaties zijn al bezig met deze bredere ontwikkelingen.