Zorgorganisaties maken kennis met KIK-V

Vijf zorgorganisaties (KennemerHart, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda, ViVa! Zorggroep, Sint Jacob) uit de regio Kennemerland maakten op 7 februari kennis met het programma KIK-V tijdens een bijeenkomst op locatie. Centraal stond het versterken van de onderlinge samenwerking in de regio en het bespreken van de impact van KIK-V.

Structuur in data-uitwisseling

Na het welkomstwoord door Tamara Pieterse, bestuurder van Zorgbalans, volgde een introductie over het programma KIK-V. Het programma KIK-V heeft als doel structuur te brengen in de wijze waarop gegevens worden uitgewisseld over de kwaliteit van zorg, zodat de kwaliteit van deze gegevens verbetert en de administratieve lasten worden verlaagd. De volledige keten is bij het programma betrokken: zorgaanbieders, uitvragende partijen en softwareleveranciers. De aanwezige zorgorganisaties stelden vragen over hoe de landelijke implementatie plaatsvindt, hoe om wordt gegaan met zorgaanbieders die niet digitaal werken en hoe uitvragende partijen meegenomen zijn in dit traject.

KIK-V Kennismaking Kennemerland

Vanuit opgave naar ondersteuningsbehoefte

De regio Kennemerland is een waardevol klankbord voor het implementatieteam KIK-V. Aannames en inzichten die een rol spelen bij de implementatie van KIK-V worden bij de regio getoetst. Dit is tijdens de bijeenkomst bijvoorbeeld gedaan door de deelnemers te vragen hoe zij zichzelf typeren als het gaat om digitalisering van werkprocessen en leer- en verbetervermogen. Daarnaast is met hen besproken wat voor hen de opgave is. Deze opgave bestaat onder andere uit het in beeld brengen van de processen en de momenten waarop gegevens worden vastgelegd. Het duidelijk hebben van de opgave van zorgaanbieders vormt het vertrekpunt voor de implementatieondersteuning door KIK-V.

Processen op orde brengen

Bij de afsluiting geven de zorgorganisaties aan dat ze het inspirerend vonden om met elkaar te spreken over de betekenis van KIK-V voor hun organisatie. In de volgende bijeenkomst wordt de onderlinge samenwerking verder versterkt en een start gemaakt met het in beeld brengen van processen. De komende periode bezoekt KIK-V meer organisaties en regio’s om met hen in gesprek te gaan over KIK-V en de betekenis voor ketenpartijen.