Zelfscan KIK-V aanvragen?

De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij implementatie.

Aanvragen
Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Home

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, en minder administratieve lasten. Over de ketenpartijen leest u meer op de pagina Samenwerkingspartijen.

In Nederland hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van de zorg. Zo ook de zorg in onze verpleeghuizen. Daarvoor hebben we begin 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, en hoe die zorg verbeterd kan worden.

Met het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’, KIK-V, willen we de informatievoorziening over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

Aan het programma KIK-V nemen alle partijen deel die verantwoordelijk zijn voor goede verpleeghuiszorg. Dit zijn: ActiZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, zorgaanbieders, zorgkantoren en Zorginstituut Nederland.

Om het programma KIK-V te laten slagen is goede afstemming tussen de deelnemende partijen van groot belang.

We zijn aan het begin van het programma ook eerst in gesprek gegaan met al die ketenpartijen voordat we plannen zijn gaan maken of opschrijven. Het gaat erom dat we het met z’n allen doen. Het is: wij faciliteren, maar het is van de keten.

Zorgaanbieders rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van zorg. Daarvoor gebruiken zij indicatoren die de partijen samen hebben opgesteld. Zij leggen nu nog vaak op verschillende wijzen en momenten verantwoording af. Dat kost veel tijd en energie. KIK-V moet daar verandering in brengen.

De voordelen van het programma KIK-V voor onze organisatie is dat we in ieder geval kunnen komen tot een bruikbare set van indicatoren die we hopelijk duurzaam kunnen gebruiken. En dat er geen misverstand is over: waar komen ze vandaan, wat houden ze precies in en op welke manier gaan we meten. Het voordeel is ook dat we kunnen vergelijken met andere organisaties, wat in principe ook gewoon leuk is binnen de sector.

Ik hoop dat het programma KIK-V gaat leiden tot een goeie registratie bij de bron. Dus vermindering van de administratieve lasten.

Op basis van gesprekken die zijn gevoerd met bijna dertig zorgaanbieders hebben we eind 2019 met een nulmeting in kaart gebracht hoe zij op dit moment hun gegevens aanleveren. Mede op basis van deze nulmeting worden afspraken en oplossingen ontworpen. Deze worden eerst getoetst in de praktijk.

Het belang van praktijktoetsen is dat we kijken: werkt het, dat wat we bedenken vanuit KIK-V? Werkt het in eerste instantie ook voor de zorgaanbieder? We krijgen daarmee inzicht in wat er eventueel nog aangepast moet worden, qua afspraak of qua technische oplossing. Maar wat is ook de impact voor een organisatie om ermee aan de slag te gaan. Dat proberen we uit in de gehele keten, samen met de zorgaanbieder tot aan de vragende partij van een ketenpartij.

Op basis van de bevindingen uit de nulmeting en de praktijktoetsen stellen de ketenpartijen samen een set van afspraken op. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over welke gegevens zorgaanbieders beschikken, en op welk moment in het jaar partijen de gegevens kunnen gebruiken. Iedereen moet volgens die afspraken gaan werken. Het programma KIK-V helpt met de ontwikkeling en implementatie van de set van afspraken.

Hoe gaan we dat aanpakken? We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Het is niet alleen van partijen die al heel erg geïnformatiseerd zijn, maar ook organisaties die nog wat analoger werken moeten de baten kunnen ervaren van KIK-V en mee kunnen doen. En wat tot slot heel belangrijk is, is dat mensen ook het idee hebben dat ze er ook zelf beter van worden. Dat de professional er beter van wordt, uiteraard de cliënt, maar ook de zorginstelling zelf moet ervaren dat meewerken aan KIK-V uiteindelijk ook iets oplevert voor de zorginstelling zelf. Het is heel belangrijk dat we dit echt met elkaar gaan doen. Het werken in de keten veronderstelt natuurlijk al dat je dit met elkaar gaat doen en zeker het type afspraken dat we nu gaan maken in KIK-V gaat alleen maar werken als iedereen meedoet.

Medio 2021 loopt programma KIK-V ten einde. Wat heeft het dan opgeleverd?
We hopen op een efficiëntere uitvraag. Dus minder werk, minder administratieve lasten en meer inzicht voor de diverse partijen. Daarbij hopen we ook dat we tot goede afspraken komen met betrekking tot gegevensuitwisseling.
Want uiteindelijk gaat het voor cliënten om een prettig leven, en welzijn en welbevinden. Dat moet de start zijn voor alle opvraag van data, en die dan vervolgens herleiden tot ook een deel kwantitatieve data.

Het programma KIK-V gaat verder. Wil je meer weten over de voortgang? KIK-V.nl

KIK-V: Waarom en wat houdt het in?

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, aan de hand van een afsprakenset. Deze video legt uit waarom dat nodig is en wat het inhoudt.

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, aan de hand van een afsprakenset. Deze video legt uit waarom dat nodig is en wat het inhoudt. 

Nu vragen ketenpartijen zoals de zorgkantoren, de NZa, de IGJ en het Zorginstituut aan zorgaanbieders vooral om gegevens aan te leveren via centrale databases om zo het aantal uitvragen aan een zorgaanbieder te beperken.

Helaas sluiten deze centrale informatiebronnen niet altijd aan bij de behoeften van de ketenpartijen. Die hebben actuelere gegevens nodig of van een ander detailniveau.Soms zijn aanvullende gegevens nodig of veranderen behoeften door externe factoren. Het gevolg is: juist méér uitvragen aan de zorgaanbieder. 

En die had dat al zo druk! Tussen ketenpartijen is er weinig afstemming over deze uitvragen. De gegevens zijn, als appels en peren, onderling niet goed vergelijkbaar. Er zijn verschillen in definities en formaten, in uitvraagmomenten en in de periode waarover informatie wordt gevraagd. En dat leidt weer tot minder bruikbare informatie voor ketenpartijen.

Daarom streeft het programma KIK-V naar een nieuwe manier van gegevensuitwisseling. Hoe? Niet met één centrale database met alle informatie over de zorgaanbieders.

De oplossing ligt in het definiëren en samenstellen van een standaard gegevensset. Deze set bestaat uit gegevens die een zorgaanbieder al registreert in bestaande processen zoals voor het personeelsbeleid, de financiële bedrijfsvoering of cliëntondersteuning. De gegevensset staat bij de bronhouder, de zorgaanbieder zelf. Ketenpartijen baseren hun uitvragen alleen op deze gegevensset. In KIK-V-verband stemmen ze met elkaar af welke uitvragen dit zijn.

Het is gemakkelijk om nieuwe vragen toe te voegen als deze met de bestaande gegevensset beantwoord kunnen worden. De zorgaanbieder stelt uit de gegevensset de antwoorden samen en deelt alleen deze antwoorden met ketenpartijen. Omdat elke vraag wordt beantwoord met diezelfde gegevensset gaat de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de antwoorden omhoog. En de inspanning voor de zorgaanbieder blijft beperkt.

Meer weten? Kijk op onze website of mail met infokikv@zinl.nl.

Bijeenkomsten KIK-V

Informatiemarkt koplopers en softwareleveranciers

Is jouw zorgorganisatie een van de koplopers van KIK-V en wil je alles weten over de implementatie activiteiten van het programma? Of is je bedrijf softwareleverancier in de VVT of implementatiepartner van KIK-V? Kom dan naar onze bijeenkomst op maandag 21 november in Utrecht. Je hoort dan alle ins en outs die nodig zijn om met de implementatie van KIK-V aan de slag te gaan.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Van der Valk Utrecht

Startbijeenkomst kennissessies

In een reeks van 4 kennissessies ondersteunen onze implementatieadviseurs jouw organisatie bij het implementeren van KIK-V. Dit doen we in groepen met meerdere zorgaanbieders, zodat organisaties van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Informatiebijeenkomst KIK-V

Binnen het programma KIK-V zijn we volop bezig met het effectiever en efficiënter maken van gegevensuitwisseling in de keten. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Starten met KIK-V’ vertellen adviseurs van KIK-V meer over het programma en de mogelijke implementatiestappen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws