Afspraken- en gegevensset 1.0 vastgesteld

Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en andere partijen met een publieke taak samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. Deze afsprakenset is, samen met de bijbehorende gegevensset 1.0, door de Ketenraad KIK-V op 28 januari 2021 vastgesteld. 

Afsprakenset

De afspraken dragen bij aan het onderlinge vertrouwen en faciliteren een nieuwe, meer gezamenlijke manier van werken. Ook bewerkstelligen de afspraken onderlinge interoperabiliteit (elkaar begrijpen en gegevens kunnen uitwisselen).

Wilt u meer weten over de verschillende onderdelen van de afsprakenset? Bekijk dan de video.

In het programma KIK-V werken ketenpartijen samen aan het stroomlijnen van de informatieuitwisseling over de verpleeghuiszorg. De partijen maken afspraken over nieuwe gegevensuitwisseling en gaan zelf werken met de afsprakenset. 

Op dit moment is er te weinig afstemming over de uitvragen van kwaliteitsinformatie aan zorgaanbieders. 

Doordat individuele vragen onvoldoende met elkaar zijn afgestemd, krijgt de zorgaanbieder het alleen maar drukker. Er ontstaan verschillen in definities, formats, peilperiodes én uitvraagmomenten.
En dat leidt tot minder bruikbare informatie voor afnemers.
Met de KIK-V afsprakenset matchen de ketenpartijen hun informatiebehoefte met de geregistreerde gegevens bij verpleeghuizen.

De afsprakenset bestaat uit drie onderdelen. 

- De modelgegevensset vormt de basis voor antwoorden van de zorgaanbieder op uitvragen van ketenpartijen.
- In uitwisselprofielen staat per uitvraag hoe de partijen omgaan met de gegevens.
- In beheerafspraken: staan de processtappen die partijen samen zetten om kunnen uitvragen.

Hoe werkt dit dan? Stel, er wordt gevraagd naar het aantal fte’s. Om te beginnen is afstemming over definities nodig. Eenduidige definities worden vastgelegd in het gegevenswoordenboek.
Nu de vraag duidelijker is, is te zien welke gegevens uit de modelgegevensset nodig zijn voor het antwoord. 

Een zorgaanbieder vult zelf de gegevensset vanuit zijn eigen cliënt en/of HRM-systeem. Gegevens worden op die manier hergebruikt. Zo kunnen zorgaanbieders steeds meer vragen beantwoorden met hun beschikbare gegevens.

Afspraken over hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt, staan vastgelegd in een uitwisselprofiel.

Hoe werkt het beheer? Nieuwe vragen zijn makkelijk te beantwoorden als de benodigde gegevens al in de modelgegevensset staan. Alleen een aanpassing van het uitwisselprofiel is dan nodig. Voor vragen die nog niet direct te beantwoorden zijn, is meer afstemming tussen de betrokken partijen vereist. Dit kan leiden tot aanpassing van de modelgegevensset of bestaande registraties.

Met de KIK-V afsprakenset stemmen ketenpartijen hun vragen beter met elkaar af. Partijen stellen alleen nog vragen aan zorgaanbieders waarvan is afgesproken dat ze die mogen stellen. En zorgaanbieders beantwoorden op eenduidige wijze en met de gegevens die ze bijhouden, vragen die zij kunnen beantwoorden.

Waar bestaat de afsprakenset uit?

De afsprakenset KIK-V bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De ‘Grondslagen’ beschrijven de basisbeginselen – het fundament - van de afsprakenset. De overige producten bouwen voort op deze grondslagen.
  • Het ‘Juridisch kader’ beschrijft de voor de set relevante wet- en regelgeving en geeft inzicht in de beschikbare speelruimte binnen de afsprakenset. 
  • De ‘Modelgegevensset’ beschrijft de gegevens die door aanbieders beschikbaar moeten worden gesteld binnen KIK-V. De modelgegevensset standaardiseert de gegevensuitwisseling op informatieniveau. Het gegevenswoordenboek dient daarbij ter ondersteuning. 
  • Het ‘Modeluitwisselprofiel’ geeft een (functionele) beschrijving van de onderdelen van een uitwisselprofiel. In een uitwisselprofiel worden de afspraken opgenomen over de gegevensuitwisseling ten behoeve van een specifieke afnemer en zijn doel. 
  • De ‘Uitwisselkalender’ beschrijft in samenhang de aanlever- en terugkoppelmomenten binnen KIK-V en is daarmee een instrument dat inzicht geeft in de timing van de gegevensuitwisseling. 
  • De ‘Beheerafspraken’ beschrijven hoe de afspraken tot stand komen, worden onderhouden en hoe doorontwikkeling van de set plaatsvindt. 
  • De ‘Release-info’ beschrijft de belangrijkste kenmerken van de versie  van de set en wat de verschillen zijn ten opzichte van eerdere versies. 
  • De ‘Besturingsstructuur’ beschrijft ten slotte hoe de sturing op de afspraken wordt vormgegeven en de plek van het beheer daarin.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.