Overlap KIK-V en InZicht: op naar meer efficiëntie en samenhang

Het efficiënt en consistent uitwisselen van gegevens is een prominent streven binnen de langdurige zorg. Naast KIK-V is hierbij ook het programma InZicht betrokken. De twee programma’s hebben een andere invalshoek, maar ze hebben ook interessante overeenkomsten. In het rapport 'Vergelijking InZicht en KIK-V' is zorgvuldig in kaart gebracht op welke onderdelen de programma’s InZicht en KIK-V elkaar overlappen. Het rapport geeft tevens concrete suggesties om de overlap te benutten voor meer samenhang en consistentie. En dat is goed nieuws voor de zorgaanbieders die de beide programma’s willen implementeren.

Vertrekpunt

In afstemming met het ministerie van VWS is besloten om de programma’s InZicht en KIK-V met elkaar te vergelijken. De programma’s werken immers beide aan het moderniseren van informatievoorziening, het bevorderen van gegevensuitwisseling en het realiseren van het netwerkperspectief. Dus wat kunnen de programma’s van elkaar leren? Waar zit precies de overlap? En is er winst te behalen door op overlappende terreinen meer consistentie aan te brengen? Deze vragen staan centraal in het rapport ‘Vergelijking InZicht en KIK-V’.

InZicht

Het programma InZicht richt zich op het versnellen van veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling in de curatieve zorg. Het gaat daarbij om informatiestromen tussen enerzijds de cliënt en de zorgprofessional, en anderzijds tussen zorgprofessionals onderling. Behalve het ontwikkelen van De Persoonlijke Gezondheidsomgeving is er veel aandacht voor het verbeteren van de verpleegkundige overdracht tussen de VVT en ziekenhuizen via eOverdracht. Zorg Informatie Bouwstenen zijn bijvoorbeeld belangrijke tools voor de gestructureerde en gestandaardiseerde gegevensvastlegging waar InZicht aan werkt.

KIK-V

Binnen het programma KIK-V draait ook om het verbeteren van gegevensuitwisseling, maar dan toegespitst op  kwaliteitsgegevens in de verpleeghuiszorg. Het uiteindelijke doel is dat administratieve lasten afnemen. Ketenpartijen in de verpleeghuiszorg maken daarom gezamenlijk heldere afspraken over welke gegevens voor welk doel door welke partij mogen worden opgevraagd en gebruikt.

Vergelijking InZicht en KIK-V
Beeld: Sketchy Business

Vergelijking

Programma’s zijn op vijf relevante onderdelen vergeleken:

  • standaardisatie van informatie;  
  • leveranciersmanagement;  
  • implementatie;  
  • governance;
  • aansluiting op het netwerkperspectief. 

Het vergelijkingsrapport laat zien dat de programma’s op verschillende vlakken overlappen, vooral rondom standaardisatie van de informatie en betrokken leveranciers. Tegelijkertijd zijn er kansen gesignaleerd om meer samenhang aan te brengen, zoals op het terrein van standaardisatie, implementatie en het netwerkmodel.

Zorgaanbieders en softwareleveranciers die te maken hebben met zowel KIK-V als InZicht, vinden in dit rapport efficiënte en praktische adviezen.  

Het rapport ‘Vergelijking InZicht en KIK-V’ is hier te downloaden.