Handreiking InZicht en KIK-V beschikbaar

Sinds medio januari is de aangekondigde Handreiking Integrale benadering InZicht en KIK-V regio Achterhoek te gebruiken. De Handreiking helpt om beschikbare gegevens beter te benutten en efficient samen te werken in regionaal verband. De achtergronden en praktische adviezen in de Handreiking zijn gebaseerd op praktijkervaringen in de regio Achterhoek.   

De handreiking is gericht op bestuurders, projectleiders, kwaliteitsfunctionarissen en informatiemanagers die betrokken zijn bij Inzicht en/of KIK-V. Enerzijds gaat het document in op  gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en burgers (primair gebruik van de gegevens). Daarnaast richt de handreiking zich het uitwisselen van gegevens voor bijvoorbeeld onderzoek, beleidsvorming, richtlijnentoetsing en verantwoording (secundair gebruik van de gegevens).

De scope van de Handreiking is de langdurige ouderenzorg, en dan specifiek op het snijvlak van InZicht en KIK-V. De Handreiking geeft tal van mogelijkheden om meer samenhang aan te brengen tussen deze programma’s. Het is daarnaast eenvoudig om deze Handreiking te vertalen naar andere zorgprogramma’s of relevante ontwikkelingen. Denk aan een koppeling met het actieprogramma iWlz en/of de verbreding van KIK-V naar bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en de GGZ.

Download hier de Handreiking Integrale benadering InZicht en KIK-V regio Achterhoek.

Gezamenlijke doelen

Elektronisch uitwisselen van gegevens en de juiste informatie op de juiste plek: de overheid stimuleert deze ontwikkelingen vanuit verschillende perspectieven. Denk aan het Integraal Zorgakkoord, het Woonzorg akkoord of de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Daarnaast is het streven om administratieve lasten terug te dringen.

De landelijke programma’s InZicht en KIK-V richten zich op deze doelen. Inzicht gaat daarbij met name over de informatie-uitwisseling door cliënten en zorgprofessionals. KIK-V focust op de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en ketenpartijen die zijn aangesloten bij KIK-V.

Steun in de rug

Joost Wagenaar, adviseur bij bureau InZicht, Joost Wildenberg, projectleider Implementatie bij KIK-V en Jerry Fortuin, adviseur op het gebied van zorg en technologie in de regio Achterhoek, schreven de handreiking. Eerder dit jaar bracht een grondige vergelijking kansen aan het licht om de samenhang tussen de programma’s te benutten. De Handreiking komt daaruit voort, vertelt Joost Wagenaar.  “Hij helpt zorgaanbieders die willen starten of al bezig zijn met InZicht en/of KIK-V bij het efficiënt, gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van informatie in de zorg.”

Anders gezegd: de Handreiking geeft bestuurders, projectleiders, kwaliteitsfunctionarissen en informatiemanagers die bij InZicht en/of KIK-V betrokken zijn, een praktische steun in de rug om (verder) aan de slag te gaan met InZicht en/of KIK-V. Ze kunnen eenvoudig vaststellen wat er in de eigen organisatie nog nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van de inrichting en kwaliteit van de gegevenshuishouding. Ook is te lezen welke regionale afspraken gemaakt moeten worden om gegevens adequaat te kunnen delen. Daarnaast bevat de Handreiking concrete instrumenten om de informatiehuishouding op orde te brengen, plus een handzaam stappenplan om aan de slag te gaan. Ook biedt de Handreiking bruikbare input om in de regio versnellingsworkshops te organiseren.

Lerend zorgsysteem

De Handreiking richt zich op zorgaanbieders die willen bouwen aan een regionaal lerend zorgsysteem. In een lerend zorgsysteem is het genereren van kennis een integraal onderdeel van de zorgverlening én komt die kennis direct ten goede aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De handreiking helpt zorgaanbieders die werken met Inzicht en KIK-V om een dergelijk systeem efficiënt op te zetten.  

De huidige scope van de handreiking is de langdurige zorg, en specifiek de samenhang tussen de programma’s InZicht en KIK-V in de langdurige ouderenzorg. Maar de handreiking ook toepasbaar in een bredere perspectief, bijvoorbeeld in samenhang met het Actieprogramma iWLZ en/of de verbreding van het programma KIK-V naar de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en de GGZ.

Gereedschapskist

Joost Wildenberg benadrukt dat de Handreiking geen nieuwe informatie bevat. “De kracht van de handreiking zit ‘m in de combinatie van bestaande inzichten, ervaringen en algemeen geaccepteerde denkrichtingen. Dat hebben we overzichtelijk, samenhangend en praktisch toepasbaar bijeengebracht. ”Joost Wagenaar vult aan: “We hebben ook bewust passages opgenomen die als basis kunnen dienen voor een regionaal bestuurlijk besluit of integraal te gebruiken zijn in een visiedocument van een regionale samenwerkingsorganisatie.”

De juiste vragen en antwoorden

Jerry Fortuin raakte betrokken bij de handreiking doordat hij in de Regio Achterhoek het programma ‘Op weg naar een digitale zorgregio’ leidt. Hij ziet dat er op het gebied van data-huishouding en gegevensuitwisseling nog veel moet gebeuren.  “Kleine organisaties lopen vaak niet voorop met het gestructureerd vastleggen van informatie. Maar er zijn ook grote organisaties die ondersteuning nodig hebben om mee te gaan in de huidige ontwikkeling. Deze handreiking is daarom bruikbaar voor alle zorgaanbieders.”

Dat de handreiking daadwerkelijk aansluit op de vragen in de praktijk, is uitgebreid getoetst. Behalve dat Jerry Fortuin hierover meedacht - hij kent immers de regionale dilemma’s vanuit de Achterhoek goed – werden meelezers in diverse commentaarrondes gevraagd om kritisch te reageren. Het leverde bruikbare tips op.