Ketenpartijen stellen Uitwisselprofiel ODB en nieuwe versie Afsprakenset KIK-V vast

Alle ketenpartijen van het programma KIK-V hebben de Afsprakenset release 1.1 en het Uitwisselprofiel ODB versie 1.0 goedgekeurd. Hiermee zijn deze producten vastgesteld en gepubliceerd. Dit betekent dat de aanlevering van kwaliteitsgegevens voor de ODB (Openbaar Databestand) vanaf nu zal verlopen conform de afspraken in het uitwisselprofiel en de bijbehorende Afsprakenset KIK-V. Voor zorgaanbieders betekent dit dat de aanlevering verloopt, zoals in het uitwisselprofiel en het handboek indicatoren Personeelssamenstelling (gepubliceerd op Zorginzicht op 1 juli 2021) is beschreven, aangezien deze volledig met elkaar in lijn zijn. Verder zijn er aanvullende afspraken over bijvoorbeeld de terugkoppeling over de aanlevering vanuit het Zorginstituut.

KIK-V afsprakenset
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Uitwisselprofiel ODB versie 1.0

Het Uitwisselprofiel ODB beschrijft de afspraken over de aanlevering van gegevens door de zorgaanbieder voor publicatie in het Openbaar Databestand (ODB). Het Uitwisselprofiel heeft betrekking op de aanlevering van de indicatoren over het verslagjaar 2021, die moet plaatsvinden in de periode januari 2022 tot juli 2022. Het gaat om de indicatoren Personeelssamenstelling en Basisveiligheid, de verwijzing naar het kwaliteitsverslag en de totaalscore cliëntervaring.

Het Uitwisselprofiel ODB volgt het model Uitwisselprofiel, zoals opgenomen in de Afsprakenset KIK-V. In het Uitwisselprofiel ODB zijn daarom de afspraken opgenomen over onder andere de grondslagen, manieren van terugkoppeling aan de zorgaanbieder, de te gebruiken gegevens en berekeningen voor indicatoren en de maatregelen ten behoeve van privacy en beveiliging.

Het Uitwisselprofiel omvat de benodigde gegevens en berekeningen voor de indicatoren Personeelssamenstelling. Per indicator wordt ook een voorbeeldberekening gegeven. Daarmee wordt aangegeven hoe een indicator berekend kan worden. Dat is slechts een voorbeeld, de indicator kan ook op andere manieren worden berekend.

De benodigde gegevens en berekeningen voor de indicatoren Basisveiligheid zijn er nog niet in opgenomen. In samenwerking met een aantal zorgaanbieders wordt hier binnen KIK-V nog onderzoek naar gedaan. De verwachting is dat de voorstellen eind van dit jaar klaar zijn. Afhankelijk van de afstemming en besluitvorming hierover worden deze in een update van het Uitwisselprofiel ODB opgenomen. Mocht u voor die tijd al meer informatie willen hebben kunt u altijd contact opnemen met KIK-V voor vragen en/ of ondersteuning: infokikv@zinl.nl.
 

Afsprakenset KIK-V release 1.1

De Afsprakenset omvat alle afspraken tussen de deelnemende partijen over de onderlinge informatieuitwisseling tussen organisaties (zoals ZIN, IGJ, PFN, NZa en Zorgkantoren) die informatie vragen en zorgaanbieders (verpleeghuizen) die deze aanbieden. De afspraken hebben onder meer betrekking op te hanteren definities, de momenten van uitwisseling, informatieveiligheid en de te gebruiken techniek. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvragende partijen gebruikmaken van de gegevens en over de wijze waarop zij de leverende partijen een terugkoppeling hiervan geven. Daarnaast is in de afsprakenset opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen en hoe de structuur waarbinnen besluitvorming plaatsvindt eruitziet.

In het Uitwisselprofiel worden gegevens uit de modelgegevensset toegepast, deze is onderdeel van de Afsprakenset KIK-V. Met de update van de berekeningen, in overeenstemming met het handboek indicatoren Personeelssamenstelling en de laatste bevindingen uit de pilots met zorgaanbieders, is ook de modelgegevensset geactualiseerd. Dat heeft geleid tot de publicatie van een nieuwe release van de Afsprakenset KIK-V: release 1.1. Verder zijn in release 1.1 een aantal kleine tekstuele wijzigingen doorgevoerd in het juridisch kader en in de uitleg over de modelgegevensset.