Inspirerende update over KIK-V

“Waar kan ik tekenen?” Zo reageerde Merijn van Zuidam, Informatiearchitect bij Attent Zorg en Behandeling, na de afsluiting van de KIK-V informatiemiddag op 21 november. Merijn was een van de ruim zestig deelnemers die zich liet bijpraten over KIK-V.

Terugblik informatiemiddag november

De ontwikkelingen binnen KIK-V gaan steeds sneller en zijn niet voor iedereen eenvoudig te volgen. Indra Henneman, KIK-V-projectleider afspraken, nam de zaal daarom eerst mee langs de vertrekpunten van het programma: snelle en verbeterde gegevensuitwisseling met (keten)partijen, het meervoudig gebruiken van al voor andere doeleinden vastgelegde gegevens bij de zorgaanbieder en het toekomstbestendig werken met data. Kortom, KIK-V zorgt voor efficiëntie, in het belang van professional en patiënt.

Ook schetste hij hoe ketenpartijen en zorgaanbieders  binnen KIK-V werken aan deze ambities, en wat de voortgang is.  Recent is bijvoorbeeld de afsprakenset 2.0 gepubliceerd: de basis voor de afspraken met alle betrokken partijen. En in december neemt de Ketenraad een besluit over de uitwisselprofielen voor de IGJ, NZa en Zorgkantoren. In de loop van 2023 is het mogelijk om met behulp van de KIK-starter de ODB-gegevens aan te leveren.

Datastation

Het datastation stond centraal in de drie  workshoprondes. John Buiting, coördinator informatieanalyse, vertelde over de stappen die gezet moeten worden rondom de implementatie van het datastation. Remko van der Togt, Business Analist, nam de deelnemers mee in de werking van een datastation waarbij hij helder inzicht gaf in het hergebruik van gegevens en de lastenverlichting die dat meebrengt. Bram van der Sluijs, Adviseur project Afspraken KIK-V, presenteerde de toekomstige gegevensuitwisseling en de stappen die KIK-V daartoe zet.

Meerwaarde

In de plenaire slotlezing gaf Joost Wildenberg, Projectleider implementatie KIK-V, een toelichting op de toegevoegde waarde van  KIK-V. Voor de interne bedrijfsvoering  komt dat bijvoorbeeld neer op een betere informatiehuishouding en heldere betekenis van gegevens. Regionaal gezien maakt het werken met KIK-V het mogelijk dat zorgaanbieders van elkaar leren, onderling kunnen benchmarken en afspraken kunnen maken over de inzet van elkaars resources. Daarnaast sluit KIK-V aan op  landelijke ontwikkelingen zoals het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, het Integraal Zorgakkoord en de  Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.   

Interactie

Naast alle informatie was er  veel ruimte voor het ontmoeten van collega’s en het uitwisselen van ervaringen. Interactie was er ook  op de informatiemarkt. Deelnemers konden daar in gesprek met drie leveranciers van een datastation-as-a-service (DaaS): NLcom, Bince en SBD-groep.

KIK-V kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst!