Uitwisselprofielen IGJ, NZa en zorgkantoren vastgesteld

Drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V zijn beschikbaar: voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgaanbieders die vooroplopen in de toepassing van KIK-V, de zogenoemde koplopers, gaan met behulp van deze profielen in 2023 uitvragen van IGJ en de zorgkantoren beantwoorden. Voor het NZa Uitwisselprofiel is een pilot in voorbereiding. De gezamenlijke ketenpartijen van KIK-V stelde de nieuwe Uitwisselprofielen vast in de vergadering van december.

Uitwisselprofielen IGJ, NZa en zorgkantoren vastgesteld

Het Uitwisselprofiel voor de IGJ beschrijft de gegevensuitwisseling voorafgaand aan een inspectiebezoek. De IGJ stelt enkele vragen aan de locatie van een zorgaanbieder (nu nog beperkt tot de verpleeghuiszorg) die bezocht zal worden. Door het nieuwe Uitwisselprofiel kan de zorgaanbieder die vragen eenvoudig en op tijd beantwoorden.  

Met de zorgkantoren is gewerkt aan een Uitwisselprofiel dat gaat over basisinformatie rondom personeel en cliënten in het zorginkoopproces. Het profiel helpt zorginkopers en kwaliteitsadviseurs bij zorgkantoren aan actuele gegevens. Dit is efficiënt, maakt het mogelijk om cijfers goed te vergelijken en geeft partijen de mogelijkheid om van elkaar te leren.

De NZa heeft gekeken welke basale informatie nodig is bij een kostenonderzoek. Een deel daarvan, de informatie over (kosten) personeel, is nu opgenomen in een eerste versie van het Uitwisselprofiel.

Implementatie

De NZa heeft op de korte termijn geen kostenonderzoek in de verpleeghuiszorg gepland staan. Het Uitwisselprofiel is daarom vooral een basis om in 2023 ervaring op te doen met deze manier van werken. Parallel daaraan werkt de NZa binnen KIK-V-verband de andere onderwerpen uit die meestal in een kostenonderzoek van zorgaanbieders gevraagd worden, namelijk de materiële kosten en kapitaallasten.

De IGJ is wel van plan om in 2023 de huidige uitvraag voorafgaand aan het inspectiebezoek te vervangen door de vragen die in het Uitwisselprofiel zijn opgenomen. Nu verloopt de uitwisseling nog via mail, maar samen met de IGJ  kijken we of het aanleveren direct vanuit het datastation kan gaan plaatsvinden, via de zogenoemde KIK-Starter.

Ook de zorgkantoren willen vanaf eind maart 2023 gebruikmaken van de KIK-Starter voor informatievragen in het Uitwisselprofiel. Zorgaanbieders die een datastation hebben geïmplementeerd, kunnen dan elk kwartaal met een enkele handeling de gevraagde informatie aanleveren. Zorgkantoren bekijken nog hoe zij zorgaanbieders kunnen belonen voor het feit dat zij over actuelere en beter toepasbare cijfers beschikken.

Komende Uitwisselprofielen

Meer Uitwisselprofielen zijn in aantocht. Voor (en met) het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen we een Uitwisselprofiel samen om beleidsinformatie over ontwikkelingen in de sector te verzamelen. Daarnaast werken de zorgkantoren gezamenlijk, Patiëntenfederatie Nederland en ActiZ aan een Uitwisselprofiel Cliëntinformatie. De informatie die hieruit volgt kunnen deze partijen aanbieden aan cliënten of hun naasten die op zoek zijn naar passende zorgverlening. De verwachting is dat deze twee Uitwisselprofielen aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn.

Druk op de knop

Belangrijk onderdeel van een Uitwisselprofiel is de beschrijving van de manier waarop vragen beantwoord kunnen worden met behulp van de modelgegevensset KIK-V. Het streven is dat een zorgaanbieder met de modelgegevensset KIK-V veel verschillende vragen kan beantwoorden met slechts een druk op de knop. Met de nieuwe Uitwisselprofielen komt die situatie nu heel dichtbij.