Wim Sijstermans: KIK-V is een extra controle op de gegevensuitvraag

Wim Sijstermans was tot 1 augustus lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Daar was hij vanaf het begin betrokken bij KIK-V. Hij vertelt er nog enthousiast over. “We gaan stap voor stap verbreden. KIK-V is te waardevol om niet verder uit te rollen.”

Beeld: Jelmer de Haas Fotografie

Tot voor kort zat je als NZa-bestuurder in de Ketenraad KIK-V. Hoe kijk je naar alle ontwikkelingen tot nu toe?

“Aanvankelijk heeft de Ketenraad* veel tijd genomen om na te denken over wat we willen bereiken. En hoe we met elkaar willen omgaan. Zo kwamen we gezamenlijk met veel steun van het programmateam tot het huidige ontwerp en de aanpak om KIK-V goed van de grond te krijgen. 

Recent zijn we in een nieuwe fase beland. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling komt nu in de implementatiefase, veel partijen zijn inmiddels aangehaakt en onze ambities hebben we bekrachtigd in een Manifest. Tel daarbij op dat we allemaal te kampen hebben met druk op financiën en personeel, zeker de zorgaanbieders* en de koepelorganisaties. Dan vind ik het een grote verdienste dat we dit al hebben bereikt. Er is geen wetgeving nodig geweest, we hebben dit samen gedaan.”  

“Alle ketenpartijen hanteren een eenduidige definitie van de aan te leveren data.”

Wat is er voor de NZa veranderd door KIK-V?

“Voorheen stuurden we vanuit de NZa een brief uit als we informatie nodig hadden, en als we iets vergeten waren stuurden we er nog een. Dat is door KIK-V grotendeels verdwenen. Er vindt door KIK-V eigenlijk vooraf een extra kwaliteitscontrole plaats op de uit te vragen gegevens. Alle ketenpartijen* hanteren een eenduidige definitie van de aan te leveren data. Dat maakt de uitvragen eenduidiger, duidelijker en minder belastend voor alle partijen, de verpleeghuizen voorop, maar ook voor ons.”

Heb je ook een persoonlijke drive om betrokken te zijn bij KIK-V?

“Ik geloof sterk in het ontlasten van de zorg. Medewerkers in de zorg moeten zoveel mogelijk aandacht kunnen besteden aan hun cliënten, met zo weinig mogelijk administratieve lasten. Daarom hoop ik dat aanbieders die nog geen besluit hebben genomen, toch willen aanhaken. KIK-V is een investering, en waar het zorginstellingen voorheen uren kostte om gegevens te verzamelen en in lijn te brengen met de aanvraag, is het straks een kwestie van controleren of alle nodige gegevens juist zijn klaar gezet. Daarna is alles met een druk op de knop te verzenden.”

Eerst zaaien en dan oogsten, komt het daarop neer?

“Klopt, en dat geldt zowel voor de zorgaanbieders als voor ons als vragende partij. KIK-V resulteert in adequate en herbruikbare en kwalitatief betere gegevens waardoor we als NZa bijvoorbeeld betere tarieven kunnen vaststellen. Voor de langere termijn is het voordeel dat we de gegevens beter kunnen vergelijken omdat we duidelijke afspraken hebben gemaakt over de definitie van de gegevens.”  

“Het gaat nu om koers houden, doorzetten en laten zien wat het oplevert”

Hoe verder?

“Op dit moment doet ongeveer de helft van de verpleeghuiszorgaanbieders in meer of mindere mate mee. Daarbinnen is een groep van veertig koplopers ontstaan waarmee we leerzame pilots hebben gedraaid. Het gaat nu om koers houden, doorzetten en laten zien wat het oplevert. Volgens mij zal de andere helft van de zorgaanbieders dan automatisch aanhaken. Zeker als je weet dat er vanuit het programma extra ondersteuning beschikbaar is voor organisaties die niet over de juiste kennis of de middelen beschikken.”    

“We gaan stap voor stap verbreden. Althans dat is het plan. Als andere sectoren dit ontdekken, zullen we ze misschien eerder moeten afremmen dan enthousiasmeren.”

KIK-V gaat ook verbreden naar andere domeinen in de zorg. Komt dat op een goed moment?

Ik ben heel blij dat we begonnen zijn bij de verpleeghuiszorg. Deze sector krijgt niet altijd de aandacht en support die het verdient. Maar KIK-V is te waardevol om niet uit te rollen en de verpleeghuissector is een mooie showcase. We gaan stap voor stap verbreden. Althans dat is het plan. Als andere sectoren dit ontdekken, zullen we ze misschien eerder moeten afremmen dan enthousiasmeren.”

* Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg

Wat is KIK-v?

In het programma KIK-V maken ketenpartijen samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van informatie (kwaliteits-, personeels­, cliëntkeuze- en bedrijfsvoeringsinformatie). Het doel van KIK-V is ervoor te zorgen dat die uitwisseling beter verloopt.

Om deze ontwikkeling op gang te brengen is in juli 2018 het Programma KIK-V van start gegaan. Er is een gedragen systematiek ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen te optimaliseren. Door vragen op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk uit te gaan van de gegevens die zorgorganisaties zelf gebruiken en vastleggen wordt de informatie-uitwisseling verbeterd, vereenvoudigd en efficiënter ingericht. Inmiddels zijn ongeveer 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. KIK-V staat voor Keteninformatie Kerngegevens Verankeren, Versnellen, Verdiepen, Verbreden.