Actief in het netwerkperspectief

Hoe komen vragende ketenpartijen en zorgaanbieders tot een uitwisselprofiel?* Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de KIK-V-sessie op de IZO-KennisJam van 15 september. Furaha Kensmil (projectleider KIK-V NZa) en Margerethe Neijssel (adviseur KIK-V) organiseerden een interactief rollenspel om informatie en ervaringen uit te wisselen. In een andere sessie richtten Jerry Fortuin, Programmamanager Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek, en Mark Arts, Programmamanager Stuurgroep IZA digitalisering Friesland, de schijnwerpers op het samenwerkingsverband Achterhoek en de VVT -sector in de regio Friesland. Ook bespraken ze de rol van KIK-V in het netwerkperspectief.  

JamSessie IZO KIK-V

Het netwerkperspectief staat voor een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens. De KennisJam is een interactief evenement dat IZO jaarlijks organiseert voor informatiemanagers, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders die werken aan de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning.

Het rollenspel benadrukte dat KIK-V de gegevens die al worden vastgelegd als uitgangspunt neemt.

Matching

Tijdens zes rondes namen tientallen deelnemers plaats aan de KIK-V tafel waar Furaha en Margerethe ingingen op het vastleggen van afspraken in een uitwisselprofiel.* In de rol van vragende ketenpartij of zorgaanbieder konden de deelnemers meedoen aan een spel waarin het matchingsproces werd nagebootst. Dit proces draait om het matchen van vraag en antwoord, en het voeren van het goede gesprek tussen de partijen.  

Zo werd bijvoorbeeld helder dat eenheid van taal en definities essentieel is. Een uitvraag over het aantal FTE’s was te breed om te kunnen beantwoorden (een FTE kan 36 of 40 uur omvatten). Na overleg werd de vraag verfijnd tot een beantwoordbare vraag over een gedefinieerd aantal ingezette FTE's van medewerkers met arbeidsovereenkomst in een bepaalde periode. Hiermee benadrukte het rollenspel dat KIK-V de gegevens die al worden vastgelegd als uitgangspunt neemt.

Starten

Deelnemers konden na afloop van de sessie reageren op de vraag: welke afspraken heb je nodig om te kunnen starten met het uitwisselen van gegevens? De meeste antwoorden gingen over eenheid van taal, een veilige omgeving, afspraken over het vastleggen van definities en het gebruik van gegevens. Ook bleek dat de deelnemers het delen van kennis over KIK-V erg waarderen.  

Regionale actieplannen

In de sessie van Jerry en Mark werden factoren besproken die van invloed zijn op de ontwikkeling van het netwerkperspectief. Jerry reflecteerde op de regio Achterhoek waar maar liefst 11 van de 13 zorgorganisaties in de regio (huisartsen, ziekenhuis, VVT, GGZ en gehandicaptenzorg) samenwerken in de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek. Hij stond stil bij de uitdaging om landelijk beleid te vertalen naar concrete regionale actieplannen.  

Mark wees op de waarde van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht met de juiste informatiekundige kennis. Ook het prioriteren van samenwerkingstrajecten kwam aan bod. Zowel in Friesland als in de Achterhoek wordt KIK-V gezien als katalysator om secundaire en primaire gegevens beschikbaar te maken voor een effectieve samenwerkingsstructuur vanuit het netwerkperspectief. 

Burgerregie

De afrondende vraag die deelnemers na deze sessie via de app konden beantwoorden, luidde: welke  toepassingen zie je voor een netwerkmodel? Hierop kwamen reacties over een actievere rol voor cliënten, burgerregie, maatwerk en het sneller krijgen en delen van data. “Er is nog veel zendingswerk over het netwerkmodel nodig” was een van de inzichten die een deelnemer deelde. 

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg