Verkenningen GGZ, GHZ en VVT: opmaat naar toekomstgerichte perspectieven

Recente verkennende onderzoeken naar de toepasbaarheid van KIK-V bieden veelbelovende uitbreidingsmogelijkheden naar de gehele VVT-sector, de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De verkenningen, uitgevoerd in 2022-2023, tonen aan dat er breed gedragen steun is voor de principes en werkwijze van KIK-V binnen deze zorgsectoren.

In de complexe wereld van de ouderenzorg spelen accurate en betrouwbare gegevens een cruciale rol. Ketenpartijen* zijn afhankelijk van gegevens om toezicht te kunnen houden op zorgkwaliteit en de bestedingen, terwijl zorgorganisaties data nodig hebben voor hun operationele processen en sturing.

Verkenningen
Beeld: Michel Henry

Verkennend onderzoek

Het programma KIK-V in de verpleeghuissector richt zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling en het terugbrengen van de administratieve lasten. Maar de behoefte aan efficiënte en effectieve gegevensuitwisseling beperkt zich niet tot één sector. De brancheorganisaties ActiZ, Zorgthuisnl, de Nederlandse GGZ, VGN en Federatie Landbouw en Zorg benaderden het Ministerie van VWS voor verkennend onderzoek naar de toepasbaarheid van KIK-V in de VVT-sector, de GHZ en de GGZ.

In 2022-2023 zijn in deze sectoren verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke meerwaarde van een KIK-V Afsprakenset* en de bijbehorende werkwijze. De resultaten bevestigen dat KIK-V een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verbetering van gegevensuitwisseling in diverse zorgsectoren. Zowel de deelnemende zorgaanbieders als de ketenpartijen staan positief tegenover de uitgangspunten van KIK-V en op termijn een verbreding van KIK-V naar ‘hun’ sector.

Behalve de voordelen van gestandaardiseerde en efficiënte informatiestromen, wordt het ontwikkelen van gemeenschappelijke definities gezien als belangrijk pluspunt. Dit leidt tot meer uniformiteit tussen uitvragen, geringer kans op interpretatieverschillen en meer mogelijkheden voor benchmark. En dat draagt weer bij aan het verminderen van administratieve lasten en maakt de aanlevering van gegevens eenvoudiger.

Kans voor innovatie

Voor KIK-V zelf betekent het uitbreiden naar andere sectoren een stimulans in de implementatiebereidheid onder zowel ketenpartijen als zorgaanbieders. Ook maakt de schaalvergroting het voor softwareleveranciers aantrekkelijker om in de KIK-V werkwijze te investeren.

Steun van VWS

Het ministerie van VWS (opdrachtgever > zie kader) is voorstander van het breed inzetten van de KIK-V- werkwijze bij de zorgaanbieders en diverse afnemers. Een belangrijke eigenschap van deze werkwijze is immers dat het toepasbaar te maken is voor alle sectoren binnen de langdurige zorg. Positief is daarom dat de sectoren GHZ, GGZ en VVT uit eigen beweging belangstelling tonen de meerwaarde van KIK-V voor hun aandachtsgebied te inventariseren. De belangstelling komt niet alleen voort uit gezonde eigenbelangen, zoals het op orde brengen van de informatiehuishouding voor de eigen bedrijfsvoering. Maar ook door het anticiperen op toekomstige eisen van VWS en wettelijke regelingen voor het gezondheidsinformatiesysteem. Deze eisen en plannen zijn terug te vinden in de nationale visie van VWS en de beoogde inrichting van het netwerk infrastructuur.

Vervolgonderzoek

Voor uitbreiding van KIK-V naar de andere sectoren is vervolgonderzoek nodig. In 2024 zullen deze vervolgonderzoeken meer inzicht geven in de toepasbaarheid van KIK-V binnen de verschillende sectoren. De situatie rond het uitwisselen van gegevens wordt nader geanalyseerd om te ontdekken in hoeverre de huidige KIK-V-instrumenten, waaronder gehanteerde definities, bruikbaar zijn. De focus zal liggen op bedrijfsvoeringsgegevens.

Alle bevindingen uit de verkenningen zijn terug te lezen in de eindrapportages Verkenningen KIK-V. Download hieronder de 3 rapportages en toelichtende brieven van de branches over de achtergrond en vervolg van de verkenningen.

VVT

Oplegger bij verkenning KIK-V VVT van ActiZ en Zorgthuisnl 
Samenvatting verkenning KIK-V VVT 
Samenvatting verkenning KIK-V VVT in eenvoudig Nederlands 
Rapportage Verkenning toepasbaarheid KIK-V in de VVT-sector

GHZ

Oplegger bij verkenning GHZ van VGN , Bvkz en Federatie Landbouw en Zorg 
Samenvatting verkenning KIK-V GHZ 
Samenvatting verkenning KIK-V GHZ in eenvoudig Nederlands 
Rapportage Verkenning toepasbaarheid KIK-V in de GHZ-sector
 

GGZ

Oplegger bij verkenning KIK-V GGZ van Nederlandse GGZ
Samenvatting verkenning KIK-V GGZ
Samenvatting verkenning KIK-V GGZ in eenvoudig Nederlands 
Rapportage Verkenning toepasbaarheid KIK-V in de GGZ-sector
 

Waarom KIK-V?

Het programma KIK-V startte in 2018 in de verpleeghuissector in opdracht van het ministerie van VWS. Het programma richt zich op het optimaliseren van de informatie-uitwisseling en het terugbrengen van de administratieve lasten en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Het doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van informatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Daarom worden er afspraken gemaakt over hoe gegevens worden uitgevraagd en uitgewisseld. Op deze manier kunnen zorgaanbieders zelf hun data geautomatiseerd en veilig beschikbaar stellen en informatievragende partijen zelf hun informatie-uitvragen beantwoorden. De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg hebben deze onderliggende afspraken bezegeld in een convenant. KIK-V zet daarmee in op duidelijkheid, afspraken en efficiëntie. Daarmee verbetert de uitwisseling van keteninformatie en de datakwaliteit, en draagt dit uiteindelijk bij aan het verminderen van de administratieve lasten bij aanbieders.  

De werkwijze van KIK-V heeft inmiddels ook een plek in het generiek kompas Samen werken aan de kwaliteit van bestaan – Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis, als de voorgestelde standaard bij informatieuitwisseling.

*Kijk in de alfabetische begrippenlijst voor uitleg