Afsprakenset KIK-V

De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. De meest actuele versie is te vinden op het publicatieplatform.

Werken met de afsprakenset

In het programma KIK-V werken ketenpartijen samen aan het stroomlijnen van de informatieuitwisseling over de verpleeghuiszorg. De partijen maken afspraken over nieuwe gegevensuitwisseling en gaan zelf werken met de afsprakenset. 

Op dit moment is er te weinig afstemming over de uitvragen van kwaliteitsinformatie aan zorgaanbieders. 

Doordat individuele vragen onvoldoende met elkaar zijn afgestemd, krijgt de zorgaanbieder het alleen maar drukker. Er ontstaan verschillen in definities, formats, peilperiodes én uitvraagmomenten.
En dat leidt tot minder bruikbare informatie voor afnemers.
Met de KIK-V afsprakenset matchen de ketenpartijen hun informatiebehoefte met de geregistreerde gegevens bij verpleeghuizen.

De afsprakenset bestaat uit drie onderdelen. 

- De modelgegevensset vormt de basis voor antwoorden van de zorgaanbieder op uitvragen van ketenpartijen.
- In uitwisselprofielen staat per uitvraag hoe de partijen omgaan met de gegevens.
- In beheerafspraken: staan de processtappen die partijen samen zetten om kunnen uitvragen.

Hoe werkt dit dan? Stel, er wordt gevraagd naar het aantal fte’s. Om te beginnen is afstemming over definities nodig. Eenduidige definities worden vastgelegd in het gegevenswoordenboek.
Nu de vraag duidelijker is, is te zien welke gegevens uit de modelgegevensset nodig zijn voor het antwoord. 

Een zorgaanbieder vult zelf de gegevensset vanuit zijn eigen cliënt en/of HRM-systeem. Gegevens worden op die manier hergebruikt. Zo kunnen zorgaanbieders steeds meer vragen beantwoorden met hun beschikbare gegevens.

Afspraken over hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt, staan vastgelegd in een uitwisselprofiel.

Hoe werkt het beheer? Nieuwe vragen zijn makkelijk te beantwoorden als de benodigde gegevens al in de modelgegevensset staan. Alleen een aanpassing van het uitwisselprofiel is dan nodig. Voor vragen die nog niet direct te beantwoorden zijn, is meer afstemming tussen de betrokken partijen vereist. Dit kan leiden tot aanpassing van de modelgegevensset of bestaande registraties.

Met de KIK-V afsprakenset stemmen ketenpartijen hun vragen beter met elkaar af. Partijen stellen alleen nog vragen aan zorgaanbieders waarvan is afgesproken dat ze die mogen stellen. En zorgaanbieders beantwoorden op eenduidige wijze en met de gegevens die ze bijhouden, vragen die zij kunnen beantwoorden.

De afsprakenset KIK-V bestaat uit deze onderdelen:

Modelgegevensset

In de modelgegevensset is vastgelegd welke soort gegevens zorgaanbieders moeten gebruiken en met welke gegevenselementen landelijke ketenpartijen rekening moeten houden bij het beantwoorden van hun vragen (de informatiebehoefte).

Uitwisselprofielen

In het uitwisselprofiel staat per uitvraag hoe ketenpartijen omgaan met de gegevens en waarvoor de gegevens gebruikt worden. Elke ketenpartij heeft een uitwisselprofiel, waarin alle informatievragen zijn uitgewerkt. Hiermee is er binnen de afsprakenset voldoende bewegingsruimte voor ketenpartijen, maar wel met een eenduidige structuur waarin de uitwisseling is vastgelegd.

Beheerafspraken

In de afsprakenset is door middel van beheerafspraken opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen. Ook staat hierin hoe de structuur eruitziet waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt.

Als aanbieder aan de slag met deze afsprakenset? Vul dan het contactformulier in.