Ketenpartijen

In het programma KIK-V maken ketenpartijen samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van informatie (kwaliteits-, personeels¬, cliëntkeuze- en bedrijfsvoeringsinformatie). Het doel van KIK-V is ervoor te zorgen dat die uitwisseling beter verloopt.

Programma KIK-V

Om deze ontwikkeling op gang te brengen is in juli 2018 het Programma KIK-V van start gegaan. Er is een gedragen werkwijze ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen te optimaliseren. Door vragen op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk uit te gaan van de gegevens die zorgorganisaties zelf gebruiken en vastleggen wordt de informatie-uitwisseling verbeterd, vereenvoudigd en efficiënter ingericht. Inmiddels zijn ongeveer 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. KIK-V staat voor Keteninformatie Kerngegevens Verbeteren. 

We maken hierin onderscheid tussen wat werken met KIK-V betekent voor zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg en vragende partijen.

Deelnemende partijen

Deze vragende partijen nemen deel aan KIK-V:

  • Cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland
  • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
  • Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Ministerie van VWS
  • Zorginstituut Nederland

Samenwerking

Ketenpartijen vinden het belangrijk dat deze manier van samenwerken ook toepasbaar is voor andere zorgdomeinen en sectoren. De werkwijze van KIK-V wordt dan ook afgestemd met andere projecten en programma’s die gericht zijn op betere uitwisseling van informatie in de zorg. De afspraken die de ketenpartijen met elkaar hebben gemaakt zijn vastgelegd in een convenant. Het convenant is gepubliceerd in de Staatscourant 2021

De vragende partijen komen bijeen bij de Ketenraad en er zijn klankbordgroepen waar afspraken en ontwikkelingen van KIK-V besproken worden. De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in de afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. De meest actuele versie is te vinden op het publicatieplatform.