Uitwisselprofielen 2024

Het Programma KIK-V, gestart in juli 2018, werkt toe naar de volgende ambities:

  • Hergebruiken van gegevens uit het operationele proces van de zorgaanbieders.
  • Afstemming over de informatiebehoefte van de ketenpartijen en registratiemogelijkheden.
  • Uitbreidbaarheid naar andere soorten informatie en zorg.
  • Duurzaamheid en aansluiten op andere oplossingen voor informatie-uitwisseling in de zorg, zoals het programma InZicht.


Het programma is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen staan voor 2024 op de planning:

Ontwikkelingen 2024
Beeld: Michel Henry

Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

De vragen in het uitwisselprofiel van de IGJ over het voorbereiden op een inspectiebezoek worden na een inhoudelijke evaluatie aangescherpt. Daarnaast staat in 2024 een pilot gepland waarin de KIK-Starter wordt gebruikt om de voorbereiding op een inspectiebezoek te testen.

Kwaliteitskader/-kompas

Van het Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking Kwaliteitsindicatoren Verpleeghuiszorg voor meetjaar 2023 verschijnt een nieuwe versie. Daarnaast krijgt het bestaande uitwisselprofiel een update naar verslagjaar 2023. Hiermee kunnen zorgaanbieders met behulp van KIK-V de indicatoren voor verslagjaar 2023 bij het Zorginstituut aanleveren.
 
(QuickScan) Generiek Kwaliteitskompas
Aan een nieuw kwaliteitskader, het Kwaliteitskompas voor de verpleeghuiszorg en breder, is hard gewerkt. De versie die in december 2023 werd ingediend, is na besluit van het Zorginstituut nog niet opgenomen in het register omdat ook het implementatieplan helder moet zijn. Dit plan is nu in ontwikkeling.  

Met KIK-V is er afstemming over hoe zorgaanbieders de KIK-V werkwijze kunnen gebruiken voor het verantwoorden van kwaliteit volgens het Kwaliteitskompas. De uitkomst van de besluitvorming kan leiden tot een nieuw uitwisselprofiel. 

Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Het Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling breidt uit op de volgende punten:

Capaciteit

  • Toevoeging van vragen over capaciteitsgegevens helpt om zicht te houden op de afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Dit is een van de manieren waarop zorgkantoren de beschikbaarheid van Wlz-zorg nu en in de toekomst waarborgen. 

Financiële bedrijfsvoering 

  • Zorgkantoren streven naar inzicht in de financiële stabiliteit en het risico op zorgdiscontinuïteit bij een zorgaanbieder. 

Kwaliteit 

  • Eventuele uitbreidingen hangen af van de ontwikkelingen en besluitvorming rondom het Kwaliteitskompas. Afhankelijk daarvan wordt gekeken welke kwaliteitsinformatie de zorgkantoren nodig hebben voor de inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling.

Clientinformatie, zorgbemiddeling en Patiëntenfederatie Nederland

Het uitwisselprofiel voor de cliëntkeuze-ondersteuning is in ontwikkeling. Dit uitwisselprofiel geeft informatie aan de zorgkantoren en andere gecontracteerde partijen zoals onafhankelijke cliëntondersteuners. Die informatie helpt (toekomstige) cliënten, mantelzorgers en naasten bij de keuze voor een passende zorglocatie. De zorgkantoren benutten de gegevens om de verschillende keuzetools te verrijken, bijvoorbeeld de Zorgatlas. Tegelijkertijd gebruikt Patiëntenfederatie Nederland deze informatie voor Zorgkaart Nederland en de Keuzehulp Verpleeghuiszorg. 

Jaarverantwoording Zorg/ Wmg

Onderzoek naar Jaarverantwoording Zorg via DigiMV. Zorgaanbieders zijn verplicht om hun jaarverantwoording openbaar te maken via DigiMV. Deze procedure, essentieel voor partijen zoals de IGJ, NZa en zorgkantoren om hun wettelijke taken,  ervaren zorgaanbieders als een aanzienlijke administratieve last. Het Programma KIK-V onderzoekt hoe de werkwijze KIK-V het aanleveren van de Jaarverantwoording Zorg kan stroomlijnen en vereenvoudigen. 

Uitwisselprofiel DigiMV-NZa. Naast de openbare jaarverantwoording dienen zorgaanbieders via DigiMV ook niet-openbare vragenlijsten in te vullen. Een van deze vragenlijsten is specifiek van de NZa. De vragenlijst bevat 14 vragen en wordt gebruikt door de NZa en doorgestuurd naar IGJ. 

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Het uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek legt basisafspraken en basisinformatie vast die noodzakelijk zijn voor eventueel toekomstig kostenonderzoek. Het profiel is specifiek opgesteld voor pilotdoeleinden. In 2024 staat een pilot gepland om samen met de NZa en zorgaanbieders de vragen in het uitwisselprofiel te toetsen.  

Uitwisselprofiel VWS Beleidsontwikkeling en -monitoring

VWS streeft ernaar om informatie te verzamelen die cruciaal is voor beleidsontwikkeling en -monitoring op regionaal en landelijk niveau. Hiervoor zijn veel deelnemende zorgaanbieders nodig. Bij voldoende deelnemers zal VWS een pilot initiëren met de KIK-Starter. Tegelijkertijd wordt het uitwisselprofiel uitgebreid, waarbij VWS het uitwisselprofiel voor de zorgkantoren (voor inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling) zal volgen.