Rol van ketenpartijen

Binnen de beheerorganisatie van KIK-V hebben de betrokken partijen ieder hun eigen rol. Hieronder een schematische weergave van de partijen. 

Vergroot afbeelding Illustratieve organogram van de verschillende besturingslagen binnen KIK-V.
Beeld: Michel Henry
Schematische weergave van de governance

Ketenraad

De Ketenraad is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van nieuwe versies van de Afsprakenset die veel impact hebben op gebruikers en softwaresystemen. De Ketenraad is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders voor de beheerorganisatie.

Tactisch overleg

Het Tactisch overleg is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van releases in de Afsprakenset die een geringe impact voor gebruikers en softwaresystemen hebben. Het Tactisch overleg bereidt tevens de besluitvorming richting de Ketenraad voor.

Beheerorganisatie

De beheerorganisatie is ondergebracht bij het Zorginstituut. Zij voert de opdrachten van de Ketenraad en het Tactisch overleg uit. De beheerorganisatie doet de Ketenraad en het Tactisch overleg inhoudsvoorstellen over wijzigingen. Na verwerking van de feedback agendeert zij deze. In samenspraak met het Programma KIK-V en iWlz (iStandaarden in Wet langdurige zorg) zet de beheerorganisatie ook gremia op voor afstemming van beheer en onderhoud en gebruik en monitoring. De beheerorganisatie bereidt tevens de releasekalender voor. Meer informatie over de sturingsstructuur is te vinden op het publicatieplatform

De meest actuele versie van de Afsprakenset en de uitwisselprofielen staan op de publicatieomgeving van de technische documentatie. 

Heb je een vraag voor de beheerorganisatie? Heb je een wijzigingsverzoek voor de afsprakenset? Doe dat dan via onze contactpagina. Wij geven uiterlijk binnen 5 werkdagen antwoord.