Veranderingen voor zorgaanbieders

Het werken met KIK-V levert voor zorgaanbieders structurele voordelen op. Daarvoor is het nodig dat u als zorgaanbieder een aantal zaken implementeert. De belangrijkste veranderingen zijn te verwachten in de wijze waarop uw organisatie het werken met data heeft georganiseerd en in werkprocessen en ICT-systemen.

KIK-V  Koffietijd in de woonkamer van een verpleeghuis

Organisatie en beleid

KIK-V gaat in belangrijke mate over het werken met data. Dat noemen we datagedreven werken. Het werken met data houdt in dat de operationele, beleidsmatige en sturende processen gedigitaliseerd zijn. Inzichten uit in- en externe data ondersteunen deze processen en maken het mogelijk daarop te sturen. Zo gebruiken al veel zorgaanbieders overzichten uit hun eigen systemen bij gesprekken over ‘leren en verbeteren’ van het dagelijkse werk. Voor deze manier van werken moeten uw processen en systemen mogelijk worden aangepast en uw medewerkers worden opgeleid. U investeert hiermee niet alleen in het implementeren van KIK-V, maar werkt op de langere termijn ook aan digitale vaardigheden.

Het op een nieuwe manier berekenen van indicatoren kan impact hebben op het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Onderzoek ook het effect op uw interne (kwaliteits)processen voor leren en verbeteren. Bedenk wat u belangrijk vindt in het aanleveren en toelichten van kwaliteitsinformatie. Denk aan in hoeverre contextinformatie van belang is en in welke vorm en waar dit vervolgens een plek krijgt, bijvoorbeeld in het kwaliteitsverslag. Bepaal tot slot hoe u de modelgegevensset gebruikt in uw eigen kwaliteitsprocessen. En hoe u het werken met data toepast in het kader van leren en verbeteren.

Processen

De gegevens die horen bij de uitgevraagde informatie worden geregistreerd in operationele processen en zijn bij voorkeur digitaal beschikbaar. Zijn de gegevens binnen uw organisatie niet digitaal beschikbaar of niet beschikbaar volgens de afsprakenset, dan kan het een keuze zijn uw operationele processen aan te passen. Op basis van deze gegevens kunt u geautomatiseerd antwoord geven op de informatievragen. Hierna zijn minder of helemaal geen handmatige bewerkings- of interpretatieslagen meer nodig. Dat bespaart tijd.

Datakwaliteit

Voor zowel de externe verantwoording naar landelijke ketenpartijen als de interne sturing is het belangrijk dat de gegevens waarmee u werkt aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Het kwaliteitsniveau wordt bepaald door de actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevens. Het kan zijn dat de gegevens die u registreert, moeten worden aangepast of aangevuld om dit kwaliteitsniveau te bereiken. Door deze aanpassing kan de gegevensregistratie aansluiten op de modelgegevensset. Zo kunnen gegevens hergebruikt worden en verminderen uw administratieve lasten. 

Applicaties en ICT-aanpassingen

De afsprakenset van KIK-V beschrijft de aan te leveren informatie en de definities van deze informatie. Om deze informatie technisch te kunnen ontsluiten uit de applicaties, zijn mogelijk aanpassingen op ICT-gebied nodig. Vaak zijn deze aanpassingen te combineren met bestaande of geplande ontwikkelingen rond het gebruik van BI-tooling en het werken met data.