KIK-V levert win-winsituatie op voor alle partijen

Een van de voorwaarden om de verpleeghuiszorg te verbeteren (zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg), is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie over deze zorg. In het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK-V) werken zorgaanbieders en andere betrokken partijen samen om deze informatie-uitwisseling te verbeteren.

Doel KIK-V

Het doel van programma KIK-V is het stroomlijnen van de uitwisseling van gegevens rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering. Zorgaanbieders rapporteren over de kwaliteit van zorg op verschillende momenten en manieren aan verschillende partijen, zoals de NZa, IGJ, zorgkantoren en het Zorginstituut. Dat kost hun veel tijd en energie. Het programma KIK-V leidt tot efficiënter gebruik van gegevens die al door zorgaanbieders geregistreerd worden en daarmee tot minder administratieve lasten.

KIK-V Zorgmedewerkster in verpleeghuis helpt met bloemen

Samenwerking en vertrouwen

Aan het programma KIK-V nemen alle partijen deel die verantwoordelijk zijn voor goede verpleeghuiszorg. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma. De rol van het Zorginstituut is vooral faciliterend, vertelt Tiana van Grinsven, RvB-lid van het Zorginstituut: “KIK-V is echt van de ketenpartijen zelf; dit programma slaagt alleen als álle partijen nauw samenwerken, in onderling vertrouwen. Bij veel partijen groeit het vertrouwen en enthousiasme om er voor te gaan. Zij zien in dat KIK-V uiteindelijk voor alle betrokkenen een win-winsituatie oplevert.”

Dat enthousiasme wordt ook gedeeld door Tamara Pieterse, bestuurslid van ActiZ: ”Ik krijg wel eens als reactie op KIK-V: ‘Het is toch jaren terug ook al geprobeerd om die data eenduidig verzameld te krijgen’. Maar bij KIK-V zit er een andere methodiek achter. Bij KIK-V stel je gezamenlijk vast welke informatie je met elkaar wilt delen en maak je afspraken over hoe je die informatie goed kunt uitwisselen. Met dezelfde peildata en dezelfde definities, dat is heel belangrijk. Dat proces moeten we gezamenlijk doorlopen.”

Verbeterpunten

Om de gegevensuitwisseling te kunnen verbeteren is kennis van de huidige werkwijze van verpleeghuizen belangrijk. Hiervoor heeft KIK-V in 2019 gesprekken gevoerd met 24 zorgaanbieders. Daarin kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Bijvoorbeeld dat opgevraagde gegevens vaak een arbeidsintensieve bewerking moeten ondergaan voordat ze kunnen worden opgeleverd. Een zorgaanbieder suggereerde om af te spreken om de uitvraag een aantal jaren hetzelfde te houden, zodat de systemen daarop ingericht kunnen worden.

Op basis van de bevindingen hebben de deelnemende partijen afspraken en oplossingen ontworpen, die resulteerden in een ‘afsprakenset KIK-V’. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld de definities van de gegevens die zorgaanbieders aanleveren en op welk moment in het jaar deze gegevens opgevraagd of opgeleverd kunnen worden. Door volgens deze afspraken te gaan werken, verloopt het aanleverproces slimmer, efficiënter en effectiever. Zorgaanbieders ervaren daardoor minder administratieve lasten en uitvragende partijen ontvangen beter op hun vraag afgestemde informatie. En last but not least zal dit de kwaliteit van de verpleeghuiszorg ten goede komen.

Op dit moment wordt de eerste versie van de afsprakenset afgerond en in de praktijk getoetst. Deze is gericht op twee thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die voor de ketenpartijen prioriteit hebben: ‘personeelssamenstelling’ en ‘basisveiligheid’. Lees hier hoe de praktijktoets wordt aangepakt.

Informatie ontsluiten aan de bron

Het werken met een afsprakenset vergt volgens Van Grinsven van alle deelnemers een nieuwe manier van werken, voor sommige zelfs een cultuuromslag. Jan Megens, manager Wlz bij Menzis en namens ZN en de zorgkantoren op bestuurlijk niveau betrokken bij KIK-V: “KIK-V vraagt veel energie van de deelnemende partijen, maar het biedt ze ook een enorme kans om zaken in één keer duidelijk en goed vast te leggen, te ontsluiten aan de bron en meervoudig te gebruiken. KIK-V is dé manier waarop we met zorginfrastructuur om moeten gaan. Het is een toekomstbestendige wijze van informatie-uitwisseling waar alle partijen aan mee kunnen doen.”