Partijen tekenen voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen

De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg hebben de handen ineengeslagen om informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met dat doel ondertekenden op 28 januari 2021 zeven ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant.

Groepsfoto convenant KIK-V

Het convenant is het resultaat van intensieve voorbereiding en samenwerking, in onderling vertrouwen in de keten. Met de ondertekening bezegelen de partijen afspraken die zij in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) hebben gemaakt. De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen.

KIK-V logo's ketenpartijen

De betrokken ketenpartijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie Actiz, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma. Ook brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken.

Samen verder

Met de ondertekening van het convenant verbinden alle partijen zich aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Deze nieuwe werkwijze lost knelpunten in de uitwisseling van informatie op. De ondertekening van het convenant draagt bij aan het vertrouwen en de afstemming in de keten van verpleeghuiszorg. De partijen willen op deze manier gezamenlijk de informatie-uitwisseling in de verpleeghuiszorg verbeteren.

Efficiënter gebruik van kwaliteitsinformatie

Eén van de voorwaarden om de verpleeghuiszorg te verbeteren is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie over deze zorg. Zorgaanbieders wisselen op verschillende momenten en manieren informatie uit met verschillende partijen, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders leveren onder meer informatie aan op basis van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De huidige manier van aanleveren kost veel tijd en energie.

Programma KIK-V

Het programma KIK-V is een initiatief van de ketenpartijen en levert voor alle partijen een win-winsituatie op. Via KIK-V worden bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, efficiënter gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zorgaanbieders gebruiken. Zij ervaren hierdoor minder administratieve lasten. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen informatie die beter op hun vraag is afgestemd.

Ondertekening convenant KIK-V

Convenant als basis voor de afsprakenset

De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter gebruiken voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten. Het programma KIK-V begeleidt de zorgaanbieders en andere ketenpartijen bij het maken van de afspraken en de implementatie ervan.

Meer informatie

In mei 2023 hebben de ketenpartijen in een gezamenlijk manifest hun ambities vastgelegd om het datagedreven werken en het verminderen van administratieve lasten te bevorderen. Op basis van drie pijlers - versnellen, verdiepen en verankeren - schetst het manifest de plannen voor de komende periode. Hiermee concretiseren de ketenpartijen hun overkoepelend streven om alle reguliere informatie-uitvragen binnen de verpleeghuissector in de toekomst via de KIK-V-systematiek te laten verlopen.

Op deze website vindt u alle informatie over het programma KIK-V en de betekenis voor organisaties in de verpleeghuiszorg.